Powstała oficjalna strona Fundacji Ratna

O fun­dacji:

Ratna w san­skrycie znaczy klej­not. Tym cen­nym klej­notem jest w tym przy­padku kul­tura tybetań­ska, której grozi zagłada. Misją Fun­dacji Ratna jest pod­jęcie wszel­kich moż­liwych działań, aby ocalić ją i popularyzować wśród spo­łeczeń­stwa pol­skiego, tak aby Polacy mieli szansę odkrycia auten­tycz­nej kul­tury tybetań­skiej i docenienia jej war­to­ści.
Jako Fun­dacja Ratna kon­cen­trować będziemy się na działaniach związanych z propagowaniem kul­tury, historii Tybetu oraz państw i regionów powiązanych kul­turowo jak Bhutan, Zan­skar, Lhadak. Naszym zdaniem jest to naj­lep­sza droga, aby ta kul­tura prze­trwała oraz żeby Polacy mieli naj­lep­szą moż­liwość zro­zumienia co może zginąć jeśli nie poczynimy w tym kierunku odpowied­nich wysiłków.

Zapraszamy do szer­szego zapoznania się z celami Fun­dacji RATNA.

  • Yeshe Khorlo: