Grupy praktykujących

Ucztowanie tsogu według pudży „Deszcz Błogosławieństw” oraz wykonywanie prak­tyki straż­ników dzog­czen Mahakali są metodami utrzymywania zobowiązań samaja z naszym nauczycielem J.Ś. Gang­ten­giem Tulku Rin­pocze i jego sangą Yeshe Khorlo, czyli między nami wszyst­kimi. Według nauk, bez utrzymywania samaja nie ma skutecz­nej prak­tyki i powstaje wiele prze­szkód, zwłasz­cza w dzogczen.

Rin­pocze wielo­krot­nie pod­kreślał wagę tych prak­tyk. W kwiet­niu 2008 roku pod­czas kursu prak­tyk wstęp­nych nyn­dro w Poznaniu nauczał, aby tsog pudżę „Deszcz Błogosławieństw” wykonywać co naj­mniej dziesiątego dnia kalen­darza księżycowego każ­dego miesiąca. W 2009 roku w War­szawie po zakoń­czeniu prze­kazu „Dzog­czen. Suma Inten­cji Saman­tabhadry” Rin­pocze nauczał, aby dla prak­tyki dzog­czen regular­nie wykonywać prak­tykę straż­ników Mahakali. Ze względu na samaja Rin­pocze zalecił rów­nież codzien­nie wykonywanie Wadżrasat­twy.

Lista grup wykonujących wspól­nie powyż­sze praktyki:

POZNAŃ

Zazwyczaj w czwartki robimy Mahakale, Nyn­dro, Kurukulle i ofiarowanie tsogu.

Kon­takt z Hanią:

tel. 888 873 880 lub 061 656 179

e-mail: ahania@o2.pl

SZCZECIN

 • Wspólne ucztowanie w Świątyni Bud­dyj­skiej tsogu według pudży „Deszcz Błogosławieństw” w połączeniu z prak­tyką straż­ników dzog­czen Mahakali. Wydarzenie planowane jest cyklicz­nie co miesiąc w okolicy Dnia Guru Rin­poczego - dziesiątego dnia kalen­darza księżycowego pod następującym adresem:

  Misja Bud­dyj­ska
  Świątynia San­boin
  ul. Bogusława 3, IV p.
  70-440 Szczecin

  Kon­takt:  kanzen33@gmail.com

 • Wspólną prak­tykę organizuje rów­nież Ałła, można się z nią kon­tak­tować przez:

  tel. 691 739 192

  e-mail: alla.jagucka@gmail.com

WARSZAWA

Grupa war­szaw­ska spo­tyka się w week­endy, w godzinach popołu­dniowych w wyznaczonym miejscu.

Prak­tykujemy m. in. Nyn­dro, „Deszcz błogosławieństw” i Mahakalę.

Kon­takt z Michałem:

tel. 609 040 330

e-mail: michalkarolkomorowski@gmail.com

 • Yeshe Khorlo: