Tybetańska Księga Umarłych

Tybetańska Księga Umarłych Tybetań­ska Księga Umarłych

reż. Bar­rie Angus McLean, Yukari Hayashi, Hiroaki Mori

Francja/Japonia/Kanada 1994; 145 min.

Tybetań­ska Księga Umar­łych to starożytny, bud­dyj­ski tekst przed­stawiający doświad­czenia człowieka w chwili śmierci i zaraz po niej. Obej­muje pisemne prze­kazy autor­stwa wiel­kiego bud­dyj­skiego mistrza Pad­masam­bhawy, według tradycji, ukryte przez niego w VIII wieku i ujaw­niane od XI po okresie prze­śladowań buddyzmu.

Księga opowiadająca o przej­ściu między życiem obec­nym a nową formą ist­nienia, o odrodzeniu, stała się jed­nym z naj­bar­dziej znanych na zachodzie tek­stów orien­tal­nych. C.G. Jung uważał tekst Tybetań­skiej Księgi Umar­łych za jedno z naj­waż­niej­szych odkryć Zachodu w XX wieku.

Twórcy filmu odkrywają przed zachod­nim widzem tekst Tybetań­skiej Księgi, wizualizują stany po śmierci zgod­nie z bud­dyj­ską filozofią, pokazują rytuały odprawiane dla zmar­łych, oraz wywiady z Dalaj­lamą, który opowiada o swojej wizji śmierci i jej znaczeniu.

Część pierw­sza, Droga życia, przed­stawia historię Księgi, spo­soby używania jej w Azji i w zachod­nich hospicjach. Druga część - Wiel­kie wyzwolenie - pokazuje Lamę i mnichów, którzy prowadzą zmar­łego przez 49 dni według wskazówek Księgi. Skom­plikowane rytuały, które rzadko można obej­rzeć zarejestrowane na taśmie fil­mowej, uzupeł­niane są przez doskonałe animacje znanego artysty Ishu Patel.

Treść filmu wzbogacona jest nie­zwykłym głosem Leonarda Cohena - poety, piosen­karza, autora tek­stów, tu występującego w roli narratora.

Film Tybetań­ska Księga Umar­łych pokazywany był Pol­sce w 2008 roku, jako część drugiej edycji Festiwalu Włóczędzy Dharmy. Na prośbę widzów film wprowadzamy do dys­trybucji w całym kraju.

(źródło: http://www.momafilm.pl)

  • Yeshe Khorlo: