Wstępna informacja o kursach Yeshe Khorlo planowanych w 2010 roku

12 – 18 kwiecień 2010 - 7 – dniowy kurs z Khenpo Karma Wan­gjalem w Poznaniu.

Khenpo Karma Wan­gjal - brat J. Św. Gang­tenga Rin­pocze – odwiedził po raz pierw­szy Pol­skę w lutym bieżącego roku (War­szawa) i pozyskał wielu oddanych sym­patyków, zarówno z Pol­ski, jak i z zagranicy. Z rado­ścią oczekujemy jego przy­szłorocz­nych nauk.

Ci którzy uczest­niczyli w poprzed­nim kur­sie z Khenpo, wiedzą, że jest to znakomity, nie­zwykle ciepły i ser­deczny nauczyciel, który poświęca uczniom wiele czasu, uwagi i troski. Dokładny program nauk zostanie jesz­cze doprecyzowany, ale wstęp­nie uzgod­niono nauki Madhyamiki (bud­dyj­ska filozofia Środ­kowej Ścieżki) i wyjaśnienia do prak­tyk, a szczegól­nie do „Mahakali”. Zro­zumienie nauk Środ­kowej Ścieżki jest zro­zumieniem istoty pustki. Jest to nie­zmier­nie istotne dla wszyst­kich prak­tykujących Wadżrajanę, dzogczen.

Więcej na ten temat znaj­dziecie tu.

Kurs odbędzie się w Poznaniu. Prosimy o Waszą opinię, sugestie odnośnie programu. Szczegółowe infor­macje o kur­sie, ter­minach zostaną podane później.

Więcej infor­macji o Khenpo.

14– 28 sier­pień  2010 – czwarta wizyta J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze w Polsce.

14 – dniowe odosob­nienie Kordo Ruszen — zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego Ciała, Mowy i Umysłu oraz pozwalają doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu. Te prak­tyki są następ­nym po nyn­dro stop­niem na ścieżce treningu dzog­czen i poprzedzają Trekczo.

Odosob­nienie prze­widziane jest dla osób, które ukoń­czyły 10% nyn­dro w tradycji Pema Lingpy i zamierzają kon­tynuować 5-letni cykl nauk dzog­czen udzielanych przez Rinpocze.

Rin­pocze udzielał tych nauk do tej pory tylko we Fran­cji. Teraz pojawiła się szansa, by nauki te dotarły także do Pol­ski. Jest to nie­zwykła i bar­dzo rzadka okazja dla wszyst­kich, którzy pragną prak­tykować Dzog­czen. Praw­dopodob­nie jest to pierw­szy kurs Kordo Ruszen w Pol­sce. Spo­dziewamy się wielu gości z zagranicy i wierzymy w liczne uczest­nic­two pol­skich uczniów.

Przy zachowaniu odpowied­niej dys­cypliny i prak­tykując codzien­nie ok. 2 godzin, jesteśmy w stanie ukoń­czyć wymagane 10% do roz­poczęcia kursu.

Kurs odbędzie się w odosob­nieniowym ośrodku z zakwaterowaniem. Do tej pory nie wybraliśmy odpowied­nigo ośrodka. Potrzebne jest dużo spo­koj­nej leśnej prze­strzeni, naj­lepiej gór­skiej. Chęt­nie skorzystamy z Waszych propozycji.

Szczegółowe infor­macje o kur­sie zostaną podane później.

Wszyst­kich zain­teresowanych kur­sem prosimy o nie wiążącą deklarację uczest­nic­twa do dnia 20.12.2009 – ułatwi nam to znacz­nie zaplanowanie i przy­gotowanie do kursu oraz wybór wła­ściwego ośrodka. Infor­mację proszę prze­słać na adres: yeshekhorlo@mahajana.net

lub za pomocą naszej strony:

Zgłoszenia // Khordo-Ruschen - kurs w Pol­sce od 14 - 28 sierp­nia 2010

Powyż­sze, wstępne infor­macje o kur­sach mogą ulec zmianie. Dal­sze szczegóły podamy zaraz jak tylko zostaną uzgodnione.

Oczekujemy na Wasze propozycje oraz sugestie. Z przyjem­no­ścią odpowiemy na Wasze pytania i przede wszyst­kim ser­decz­nie zapraszamy do udziału w planowanych kursach.

Yeshe Khorlo

  • Yeshe Khorlo: