Wystawa relikwii buddyjskich w Poznaniu

Ser­decz­nie zapraszamy do wzięcia udziału w wystawie kolek­cji bud­dyj­skich relikwii, która odbędzie się w Poznaniu we wrześniu tego roku. Kolek­cja ta, na którą składa się ponad 1000 relikwii samego Buddy Śakjamuniego i innych bud­dyj­skich świętych obec­nie „podróżuje” po świecie w ramach projektu Maitreya Project Relic Tour. Celem tego projektu jest umoż­liwienie ludziom na całym świecie otrzymanie błogosławień­stwa Buddy oraz wzbudzenie w ich ser­cach miłującej dobroci i mądrości.

Wystawa ta stanowi nie­zwykle cenną i rzadką moż­liwość zobaczenia relikwii znaj­dowanych w popiołach kremacyj­nych mistrzów bud­dyj­skich. Relikwie wyglądające jak lśniące perły lub krysz­tały Tybetań­czycy nazywają ring­sel. Ring­sele, ucieleśniając duchowe wła­ściwo­ści mistrzów - ich mądrość i współ­czucie - są celowo przez nich pozostawiane po śmierci. Wśród relikwii znaj­dują się m.in. relikwie Buddy Śakjamuniego, Buddy Kaśjapy, Milarepy, I Kar­mapy, Atiśi, Anandy.

Dotych­czas relikwie były ukryte wewnątrz świętych posągów w klasz­torach i wyj­mowane jedynie pod­czas wiel­kich uroczysto­ści. Teraz, dzięki szczodro­ści nauczycieli reprezen­tujących różne tradycje bud­dyj­skie, w tym J.Ś. Dalaj­lamy (który ofiarował relikwie Buddy Śakjamuniego), ludzie na całym świecie mają moż­liwość spo­tkać się z nimi. W latach 2001-2008 wystawa była organizowana w ponad 300 miej­scach w obu Amerykach, Europie i Azji, w tym raz w Pol­sce (w War­szawie w 2005 roku). W przy­szło­ści relikwie zostaną umiesz­czone we wnętrzu serca posągu przy­szłego Buddy - Buddy Majt­reji, który według bud­dyj­skich pism będzie następ­nym Buddą przynoszącym światu nauki o miłującej dobroci. Pomnik ten jest budowany w Kuszinagarze w stanie Uttar Pradesz w Indiach.

Oglądanie relikwii, stycz­ność z nimi, daje unikalną moż­liwość nawiązania duchowego kon­taktu z mistrzami bud­dyj­skimi, którzy postanowili kiedyś, że będą pozostawiali ring­sele po to, aby następne pokolenia mogły kon­tynuować pracę nad uwal­nianiem od cier­pienia wszyst­kich czujących istot. Odwiedzający wystawę - zarówno prak­tykujący bud­dyzm, jak i ci, którzy nie mają z nim nic wspól­nego - często mówią o inspiracji i uzdrawianiu, których doświad­czyli w obec­no­ści relikwii. Nie­których kon­takt z relikwiami pobudza do modlitwy za pokój na świecie i do roz­wijania wewnętrz­nej mądro­ści. Inni z kolei prze­żywają silne wzruszenie, gdy moc relikwii wypeł­nia ich serca współ­czuciem i miłującą dobrocią.

W czasie wystawy relikwie są wyraź­nie wyeks­ponowane w gablotach otaczających natural­nej wiel­ko­ści posąg Buddy Majt­reji. Odwiedzający wystawę mogą wziąć udział w Ceremonii Błogosławień­stwa pod­czas której relikwie Buddy zostaną na chwilę położone na ich głowie, by udzielić im osobistego błogosławieństwa.

Ostatecz­nie relikwie zostaną umiesz­czone w wykonanym z brązu i liczącym sobie 152 m wysoko­ści posągu Buddy Majt­rei, który obec­nie powstaje w Kuszinagarze w pół­noc­nych Indiach.

Projekt Majt­reja wprowadza w życie nauki o miłującej dobroci poprzez:

  • budowę 152 metrowego posągu Buddy Majt­reji - potęż­nego pomnika miłującej dobroci mającego na celu inspirować ludzi na całym świecie do myśli i działań wypeł­nionych dobrocią;
  • zapew­niane dar­mowego dostępu do edukacji, opieki zdrowot­nej i duchowej w Kuszinagarze w stanie Uttar Pradesz - w jed­nym z naj­bied­niej­szych regionów w pół­noc­nych Indiach;
  • zapew­nienie tam aktual­nego i długoter­minowego zatrudnienia;
  • pomoc w roz­woju infrastruktury;
  • ustanowienie cen­trum wspierającego i wpływającego na trwały, pozytywny postęp w tym roz­wijającym się regionie Indii.

Samo imię Maitri oznacza miłująca dobroć. Obec­nie we współ­czesnym świecie naprawdę potrzebujemy popar­cia Majt­reji - maitri, miłującej dobroci. Od samego początku podziwiam ludzi zaan­gażowanych w ten ogromny projekt, szczegól­nie zmar­łego lamę Jeszie i lamę Zopa Rin­pocze oddanych budowie tego wiel­kiego posągu i wielu innych ludzi dokonujących wysiłku - naprawdę podziwiam i doceniam.

Jego Świątobliwość Dalajlama

Data: 11-13 września 2009

Godziny otwar­cia:

• piątek: 17.00-19.00 (ceremonia otwarcia)

• sobota: 10.00-19.00

• nie­dziela: 10.00-19.00

Siedziba: Pałac Działyń­skich, Stary Rynek 78/79, Poznań

Wstęp: wolny, można złożyć dowolną ofiarę pieniężną na rzecz Projektu Majtreja

Organizator w Poznaniu: Misja Bud­dyj­ska Poznań

Kon­takt: Karolina Ryn­kow­ska, e-mail: karolinarynkowska@life.pl, tel. +48 691 029 400

Infor­macja w wer­sji PDF

  • Yeshe Khorlo: