Bodhi - nr 5 // Cztery główne szkoły buddyzmu tybetańskiego

Bodhi - nr 5 Instytut Marpy, 2009

LINIA KAGJU – linia prak­tyki
XVII GJALŁANG KARMAPA
TAI SITU RINPOCZE
KHENCZEN THRANGU RINPOCZE
KHENPO CULTRIM GJAMCO RINPOCZE
DZOGCZEN PONLOP RINPOCZE
CZOGJAM TRUNGPA RINPOCZE

Linia to nie­prze­rwany strumień prze­kazu, odkrytej ponad 2600 lat temu, pier­wot­nej mądro­ści Buddy aż do jej obec­nych spad­kobier­ców – dzier­żaw­ców linii, którzy utrzymują urzeczywist­nienie serca prze­budzenia i prze­kazują je swoim uczniom w ośrod­kach dharmy na całym świecie. Czym jest linia kagju? W jaki spo­sób wykorzystujemy ofiarowaną nam mądrość do prze­kształ­cania naszego życia i świata wokół nas? Pierw­szy tegoroczny numer „Bodhi” poświęcony jest tradycji przyniesionej do Tybetu przez wiel­kiego tłumacza Marpę Lot­sałę, połączonej w jeden strumień jogicz­nych prak­tyk i klasz­tor­nej dys­cypliny przez Pana Dharmy Gam­popę i prze­kazywanej przez stulecia w nie­prze­rwanym strumieniu mądro­ści w ser­cach Gjal­łang Kar­mapów. „Bodhi” ma zaszczyt przed­stawić nauki o historii linii kagju, poglądzie i prak­tykach medytacyj­nych udzielone przez Jego Świątobliwość XVII Gjal­łanga Kar­mapę Ogjena Trin­leja Dordże i innych szanowanych mistrzów tej linii. Następne wydania „Bodhi” zawierać będą artykuły na temat ning­mapy oraz szkoły star­szych tłumaczeń, przyniesionej do Tybetu przez Guru Rinpocze.

Więcej infor­macji - www.marpa.pl

  • Yeshe Khorlo: