MILAREPA // MAGIK, MORDERCA, ŚWIĘTY

MILAREPA // MAGIK, MORDERCA, ŚWIĘTY MILAREPA
MAGIK, MORDERCA, ŚWIĘTY
reż. Neten Chokling

Indie/Bhutan 2006; 90 min.

MILAREPA: MAGIK, MORDERCA, ŚWIĘTY to film o chciwo­ści, zemście, demonach, magii i odkupieniu, zrealizowany przez Netena Choklinga - młodego mnicha z Bhutanu, uznanego za wcielenie Milarepy. To przy­powieść o prze­zwyciężeniu pragnienia zemsty, pokazująca, że ścieżka do oświecenia jest dostępna dla wszystkich..

Neten Chokling, peł­niący na codzień obowiązki prze­łożonego bud­dyj­skiego klasz­toru, stworzył film o nie­zwykłej wizual­nej i duchowej sile. Z jed­nej strony baśniowy i magiczny, z drugiej - wiarygod­nie oddający realia, w których żył Milarepa.

Film opowiada historię Milarepy, tybetań­skiego poety i mistyka żyjącego na prze­łomie XIXII wieku. W młodym wieku prak­tykował czarną magię, by dokonać zemsty na ludziach, którzy skrzyw­dzili jego rodzinę. Zwycięstwo nad wrogami nie przyniosło mu ani spo­koju, ani satys­fak­cji, a jedynie cier­pienie. Milarepa wszedł jed­nak na drogę oświecenia, stając się wiel­kim joginem i świętym czczonym przez Tybetań­czyków po dziś dzień.

Powstanie peł­nometrażowego, widowiskowego filmu o życiu Milarepy jest wiel­kim wydarzeniem dla Tybetań­czyków na całym świecie, ponie­waż bud­dyzm tybetań­ski jest kręgosłupem toż­samo­ści spo­łeczeń­stwa, które jest wynarodowiane. Utrwalanie i roz­po­wszech­nianie świętej historii Tybetu jest kluczowe dla zachowania tradycji zarówno w okupowanym Tybecie, jak i w diasporze tybetań­skiej, której człon­kowie asymilują się w wielu kul­turach na całym świecie. Historia Milarepy pozwala poznać naj­waż­niej­sze dla Tybetań­czyków war­to­ści w ode­rwaniu od kon­tek­stu współ­czesnej polityki, która zdominowała obraz ich kul­tury prze­kazywany w mediach. Dzieł o ponad­czasowym wymiarze, skupionych na istocie wiary i tradycji Tybetań­czyków, takich jak “MILAREPA”, powstaje bar­dzo nie­wiele i zasługują na szczególną uwagę.

SYNOPSIS
Urodzony w bogatej kupiec­kiej rodzinie Milarepa prowadził uprzywilejowane życie. Nie­stety wszystko się zmieniło, kiedy jego ojciec śmier­tel­nie zachorował. By nie stracić bogac­twa i zabez­pieczyć rodzinę ojciec wyznaczył swojego brata na opiekuna. Odtąd to on miał zarządzać mająt­kiem aż Milarepa się ożeni. Stało się ina­czej, po śmierci ojca wuj przejął cały majątek, a pozostawieni bez pomocy i opieki Milarepa wraz z matką i młod­szą siostrą żyli w nędzy jako służący wuja. Kiedy minęło kilka lat matka Milarepy zaprosiła miesz­kań­ców wioski na nie­wiel­kie przyjęcie, na którym ogłosiła, że Milarepa jest już w odpowied­nim wieku, by się ożenić. Wuj jed­nak odmówił oddania im majątku, a nikt z wioski nie stanął w obronie wdowy i jej dzieci, którzy musieli pogodzić się z okrut­nym losem.

Upo­korzona i zdesperowana kobieta nie pod­dała się i obmyśliła zemstę. W młodym Milarepie widziała nie tylko oddanego syna, ale i doskonałe narzędzie zemsty. Sprzedając resztki rodzin­nych dóbr nakazała Milarepie, by udał się do czar­no­księż­nika Yong­tena Trogyala w celu zdobycia tajem­nej wiedzy, potrzeb­nej do dokonania zemsty. Tak też się stało. Uzbrojony w magiczną siłę i towarzystwo demonów Milarepa roz­począł zaklinanie, by znisz­czyć dom wuja. Nie­stety, zginęło też wielu nie­win­nych ludzi. Pod­czas, gdy zemsta przyniosła jego matce radość, Milarepa cier­piał z powodu wyrzutów sumienia. Uciekając przed gniewem wieśniaków i ścigany przez dusze nie­win­nych zmar­łych, ukrył się w małej bud­dyj­skiej świątyni.

Zwycięstwo nad wrogami nie przyniosło mu ani spo­koju, ani satys­fak­cji. W zamian nauczyło go, że zemsta nie jest wła­ściwym roz­wiązaniem i poprowadziło w dal­szą drogę, by odnaleźć duchowego prze­wod­nika, który pomoże mu wyzwolić się z cier­pienia. Zwierzył się stróżowi świątyni, że jego wrogowie wciąż się odradzają i nie może zaznać spo­koju. W odpowiedzi star­szy człowiek dał mu radę:

Wrogowie powstają w twoim umyśle, by ich pokonać musisz zaprzestać negatyw­nych działań, kul­tywować pozytywne działanie i tak uspokoić umysł.

O FILMIE

MILAREPA to pierw­szy film fabularny Netena Choklinga Rin­poche. W trak­cie kręcenia filmu reżyser zaopiekował się około czter­dziestoma młodymi, bied­nymi chłop­cami, w więk­szo­ści sierotami, dając im wyżywienie i noc­leg. Obiecał też, że kiedy zwrócą się zyski z filmu, wspomoże finan­sowo sieroty i mnichów. Na miej­sce akcji filmu wybrał piękną, olśniewającą Dolinę Spiti, nie­daleko granicy między Indiami i Tybetem, a w obsadzie znaleźli się m.in. mnisi z monasteru Pema Ewam Choegar Gyur­meling w Indiach i w Tybecie, dla których Chokling Rin­poche jest duchow­nym mistrzem.

Pomimo że wioska Spiti nie­wiele zmieniła się od setek lat, stworzenie XI-wiecznych realiów było nie lada wyzwaniem. By nadać jej auten­tycz­no­ści wypożyczono ubrania z lokal­nych świątyń, jak i od miesz­kań­ców Spiti, którzy rów­nież zagrali w Milarepie.

Mimo że film opowiada historię wiel­kiego tybetań­skiego jogina i duchowego przy­wódcy, jed­nak w głęb­szej war­stwie nie­sie prze­słanie, że ścieżka, którą wybrał Milarepa jest dostępna dla każ­dego człowieka. Na tym polega uniwer­sal­ność, ponad­czasowość losów Milarepy.

Krytycy zgod­nie pod­kreślają, że naj­bar­dziej nie­zwykłe jest to, że bud­dyj­ski mnich, który nigdy wcześniej nie zaj­mował się reżyserią stworzył tak wspaniały film.

Na rok 2009 zaplanowana jest realizacja drugiej czę­ści filmu, której tematem będą dal­sze losy Milarepy, przej­ście od wypeł­nionego zemstą człowieka do natchnionego świętego.

NETEN CHOKLING (reżyser)
Urodził się w 1973 roku w cen­tral­nym Bhutanie. Gdy miał 2 lata został roz­poznany przez wielu mistrzów jako rein­kar­nacja tybetań­skiego jogina, Chong­kyur Lingpa. Zamiesz­kał w hin­duskiej świątyni i został ogłoszony czwar­tym wcieleniem wiel­kiego mistrza. W jed­nej ze świątyń, którą wybudował w poprzed­nim wcieleniu, ode­brał pod­stawową wiedzę bud­dyj­ską i stał się duchowym prze­wod­nikiem. W poprzed­nich rein­kar­nacjach Neten Chokling Rin­poche znany był z wielu dokonań we współ­pracy z Jamyang Khyentse Wangpo, mistrzem bud­dyj­skim, który ode­grał znaczącą rolę w odradzającym się bud­dyzmie w Tybecie. Obecną rein­kar­najcą Jamyanga jest Dzong­sar Jamyang Khyentse Rin­poche, którego filmy The Cup i Travelers and Magicians były dobrze przyjęte przez krytykę. Neten Chokling Rin­poche zagrał w obydwu tych fil­mach. Przyjaźń między dwoma mistrzami trwała przez wiele ich wcieleń. Fascynacja kinematografią zaczęła się u Netena po obej­rzeniu filmu Ber­tol­luc­ciego Mały Budda.

(źródło: http://www.manana.pl)

oficjalna strona filmu : http://www.milarepamovie.com

  • Yeshe Khorlo: