Bodhi - nr 4 // Zważaj na swoje życie, żyj swoją praktyką

Bodhi - nr 4 Instytut Marpy, 2009

ZWAŻAJ NA SWOJE ŻYCIE
ŻYJ SWOJĄ PRAKTYKĄ

KHENPO CULTRIM GJAMCO RINPOCZE
DZOGCZEN PONLOP RINPOCZE
ACZARIA TASZI ŁANGCZUK
ARI GOLDFIELD
TAKŻE
TYLER DEWARANDREW HOLECEK

Jako zachodni bud­dy­ści i świeccy prak­tykujący odkrywamy, iż więk­szość czasu spędzamy, zarabiając na życie, trosz­cząc się o rodzinę i prowadząc ośrodki dharmy, a nie na for­mal­nej prak­tyce medytacyj­nej. Możemy lamen­tować, ale też możemy pamiętać, że „wszystko może stać się prak­tyką”. To prawda, ale jak to uczynić? Co różni „prak­tykujący umysł” od umysłu przed kom­puterem, robiącego zakupy w sklepie spo­żyw­czym czy pod­czas spo­tkania z ludźmi?

Instruk­cje naszych naj­więk­szych nauczycieli i samego Buddy mówią, że jeśli głęboko kon­tem­plujemy nad naukami i bierzemy je do serca w prak­tyce medytacyj­nej, to świat staje się doskonałym miej­scem testowania naszej prak­tyki i urzeczywist­nienia. Nasze życie nie jest zakłóceniem naszej prak­tyki, ale areną jej speł­niania się. To wydanie Bodhi przed­stawia nauki pobudzające nas do pamiętania, dlaczego prak­tykujemy, i jak z chwili na chwilę w pełni i radośnie wprowadzić codzienne aktyw­no­ści oraz doświad­czenie naszych myśli i emocji na ścieżkę praktyki.

Więcej infor­macji - www.marpa.pl

  • Yeshe Khorlo: