Trzecia wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce, 13 – 21 lipca 2009, Warszawa

7 - dniowy prze­kaz cyklu „Kyn­zang Gongdy” - termy dzog­czen Pema Lingpy.
2 dniowe wyjaśnienia do cyklu „Kyn­zang Gongdy”
.

7-dniowy prze­kaz cyklu Kyn­zang Gongdy - termy dzog­czen Pema Lingpy.

Otrzymanie inicjacji umoż­liwia wykonywanie ogól­nych prak­tyk dzog­czen (w szczegól­no­ści związanych z cyklem term Kyn­zang Gongdy  i uczest­nic­two w wieloczę­ściowym kur­sie prowadzonym przez J. Św. Gang­tenga Rin­pocze. W ramach tego kursu zawarte są m.in. zestaw prak­tyk Kordo Ruszen, Trek­czo, Thogal, Bardo. Otrzymanie inicjacji upraw­nia rów­nież do wykonywania prak­tyk Tsa – Lung – Thigle.

Udział w cyklu inicjacji nie wymaga speł­nienia szczegól­nych warun­ków. Jed­nak jak każda dhar­miczna prak­tyka, powinien mieć cechy inten­cji dobra wszyst­kich istot.

Jest to przede wszyst­kim główna inicjacja łagod­nych i gniew­nych bóstw. Udziela się jej na pod­stawie tek­stu należącego do termy Kyn­zang Gongdy  i zwanego Czin­tamani („Klej­not Życzeń”), który speł­nia nadzieje uczniów i który opiera się na innym jesz­cze tek­ście (należącym do tajem­nic zgromadzenia łagod­nych i gniew­nych bóstw Kün­zang Gongdü), zwanym “Wszech­przenikające Aktywności”.

Zasad­niczym celem pierw­szej inicjacji jest naprowadzenie uczniów na fakt, że ich „skupiska” (ciało, uczucia, per­cep­cja, men­talne twory, oraz świadomość), żywioły, osiem rodzajów świadomo­ści itd. posiadają naturę 42 łagod­nych bóstw, zaś pięć­dziesiąt osiem czyn­ników men­tal­nych jest czę­ścią esen­cji gniew­nych bóstw. Naucza się, że łagodne man­dale są obecne w sercu, a gniewne w mózgu. Na bazie prak­tyki Dzogpa Czenpo, prak­tykujący jest w stanie, o ile nie osiągnie wyzwolenia w tym życiu, roz­poznać owe bóstwa w bardo jako przejawienie czystej mądro­ści - rigpę, i uzyskać wyzwolenie w pier­wot­nej czysto­ści Podstawy.

Dal­sze cztery szczegółowe inicjacje:

1.    Zewnętrz­nej Wazy wraz z objaśnieniami (zwanej „Oceanem Nek­taru Doj­rzewania i Wyzwolenia”); jej cel, to roz­pusz­czenie zasłon spo­wodowanych nie­czysto­ściami i nie­wła­ściwym używaniem ciała;
2.    Tajemna Inicjacja bez wyjaśnień (zwana „Klej­notowym Kołem”); jej cel, to roz­pusz­czenie zasłon stworzonych przez zaburzoną mowę;
3.    Prosta Inicjacja Prze­budzonej Inteligen­cji - Mądro­ści (zwana „Naj­wyż­szą Inicjacją”); jej cel, to roz­pusz­czenie zasłon stworzonych przez zaburzenia umysłu;
4.    Naj­prost­sza Inicjacja Słowa (zwana „Czwar­tym Roz­działem Różańca”); jej cel, to roz­pusz­czenie naj­sub­tel­niej­szych zasłon stworzonych przez sub­telne złudzenia (jest zwana „Oczysz­czeniem z ignoran­cji wobec Jedynej Natury, przy­czyny [wszyst­kiego]”). Ta ostat­nia inicjacja jest wła­ściwie wprowadzeniem w rigpę (wrodzoną pier­wotną mądrość, prze­bywającą w nie­stworzonej Podstawie).

Powyż­sza krótka charak­terystyka inicjacji zawiera jedynie opis głów­nych czę­ści i nie zawiera wielu innych szczegółowych aspek­tów i przekazów.

Program jest dostepny tu.

  • Yeshe Khorlo: