13 – 21 lipca 2009, Warszawa, Trzecia wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce. Program

Szczegółowy program:

Poniedziałek, 13 lipca 2009 godz. 11.00

Roz­poczęcie inicjacji „Kyn­zang Gongdy”

Od wtorku 14 lipca 2009 – porządek dnia

-Godz. 9.00 - Wpólna prak­tyka nyndro.

-Godz. 10.00 – 12.30 - Przy­gotowania Rin­pocze do inicjacji. Uczest­nicy inicjacji mogą jed­nak towarzyszyć wykonując pokłony, recytując man­try itd. - uczest­nic­two nie jest obowiązkowe.

-Godz. 14.00 Inicjacja z udziałem wszyst­kich uczestników.

-Wieczorem w zależ­no­ści od czasu, wykonywana będzie wspólna prak­tyka Mahakali.

Poniedziałek, 20 lipca - wtorek, 21 lipca 2009

godz. 10.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00

Wyjasnienia do inicjacji i term Kyn­zang Gongdy, zakoń­czenie z ofiarowaniem Tsogu

Uwagi ogólne:

* Uczest­nic­two w inicjacjach udzielanych przez Rin­poche nie wymaga speł­nienia szczegól­nych warun­ków. Istotna jest jedynie inten­cja, którą powinno byc przyjęcie jej dla dobra wszyst­kich istot.
* Proszę zabrać poduszki do siedzenia oraz posiadane tek­sty prak­tyk: „Modlitwy i detykacje”, nyn­dro, Mahakala.
* Będzie moż­liwość zakupu tesk­tów, prosimy o wcześniej­sze zmówienia
* Osoby, które chciałyby w trak­cie wizyty Rin­pocze przyjąć schronienie w Trzech Klej­notach proszone są o wcześniej­sze zgłoszenie.
* Osoby, które chciałyby indywidual­nie podziękować Rin­pocze lub poprosić o błogosławień­stwo infor­mujemy, że jest to moż­liwe  zarówno po  wykładach, naukach czy inicjacjach.
* W programie zawarte są dwu­dniowe wyjaśnienia, nauki. Wstęp­nie są one planowane po zakoń­czeniu cyklu inicjacji. Jest jed­nak praw­dopodobne, że Rin­pocze udzieli ich w trak­cie cyklu inicjacji.
* Noc­leg w sali wykładowej nie jest moż­liwy. Listę wybranych hoteli w War­szawie znaj­dziecie na naszej stronie inter­netowej.
* W budynku kursu znaj­duje się stołówka. Zamówienia grupowe i indywidualne posił­ków w czasie kursu.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie
* Aktualne infor­macje na naszej stronie: http://yeshekhorlo.mahajana.net/

Proponowane darowizny:

- Cały kurs łącz­nie (wpłata do 12.06 .2009): 450 zł

- Cały kurs łącz­nie bez przed­płaty:   540 zł

- Jeden dzień        65 zł

- Dzieci do lat 14 w tow. dorosłych mają wstęp wolny

Koszty kursu kal­kulowano na minimal­nym poziomie. Z góry dziekujemy za ewen­tualne darowizny dla J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze lub Yeshe Khorlo.

Dodakowo można zamówić następujące tek­sty praktyk:

- Modlitwy i dedykacje    7zł

- Prak­tyka Nyn­dro    30zł

- Komen­tarz do prak­tyki Nyn­dro  15zł

- Prak­tyka Straż­ników Mahakali  25zł

- Prak­tyka „Deszcz błogosławieństw” 20zł

Gdzie:

Młodzieżowy Dom Kul­tury im. Wł. Broniew­skiego, ul. Łazien­kow­ska 7, 00-449 War­szawa, strona www.

Dom Kul­tury znaj­duje się w bar­dzo ład­nej czę­ści War­szawy, w pobliżu znaj­duje się Park Królew­ski Łazienki, park Agrykola, a nad nim na skar­pie Zamek Ujaz­dow­ski, w którym miesci się Cen­trum Sztuki Wspólczesnej.

Dojazd autobusami 107, 108, 138, 151, 155, 159, 162, 171, 182, 187, 188, 520 (przy­stanek Rozbrat)

Zgłoszenia:

Na stronie inter­netowej tu.
lub e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

lub pocztą na adres: Krzysz­tof Trem­baczow­ski, Darn­ków 20, 57-343 Lewin Kłodzki

Ze względów organizacyj­nych jest ograniczona ilość miejsc,  prosimy o zgłoszenia do 12.06.2009.

Prze­kazy na konto:

Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14a

Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031

z dopiskiem „Darowizny Kurs War­szawa 2009”

W/w Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo posiada osobość prawną jako jed­nostka organizacyjna Misji Bud­dyj­skiej –Trzy Schronienia w Pol­sce, wpisanej w dziale A Rejestru Kościołów i innych związ­ków wyznaniowych pod pozycją 97.

Infor­macja i koor­dynacja:

Program, zgłoszenia - Krzysz­tof Trembaczowski:

tel. stac.: + 48 74 86 888 52
tel.kom.: +48 790 269 746
e-mail:yeshekhorlo@mahajana.net

Course organization - Magda Sapryk:

tel.kom.: +48 501 555 564
e-mail: magdalenasapryk@gmail.com

  • Yeshe Khorlo: