Zrodzony z Lotosu

Zrodzony z Lotosu. ISBN 83-922320-5-4, stron 288
Rok wydania 2008, Warszawa

Historia życia Pad­masam­bhawy ułożona przez Jeszie Tsogjal
Odnaleziona przez Njang Ral Nimę Yzera
Z tybetań­skiego tłumaczył Eryk Pema Kunzang

Osiem lat po odej­ściu w nir­wanę pojawię się ponow­nie w kraju Uddijany będę nosił imię Pad­masam­bhawa. Stanę się mistrzem tajem­nej man­try. Budda Siakjamuni - Tan­tra doskonałego uosobienia nie­zrów­nanej natury. Wprowadzenie Jego Świątobliwo­ści Dilgo Khientse Rin­pocze Guru Pad­masam­bhawa, prze­świetny mistrz z Uddijany uosabia działanie bud­dów trzech czasów. Ist­nieje bar­dzo wiele historii, które głoszą tajem­nice jego ciała, mowy i umysłu, a dostęp do nich jest ograniczony poziomem, na
jakim czujące istoty odbierają rzeczywistość. Pośród tych opowie­ści poczesne miej­sce zaj­muje San­glingma, historia życia Guru, zatytułowana Klej­notowy różaniec historii Dharmy oraz Biografia, odkryta jako naj­głęb­sza terma Ngadag Njanga. San­glingma opowiada o tym, jak Pad­masam­bhawa nawracał miesz­kań­ców
zacofanej tybetań­skiej krainy. Gromadzi wszyst­kie biografie i historie dotycące Guru Rin­pocze, zawiera także kluczowe zagad­nienia dziewięciu pojaz­dów sutr i mantr. Jest naj­bar­dziej wiarygod­nym źródłem wiedzy o roz­przestrzenianiu się nauk sutr i mantr w Tybecie, Krainie Śniegu. ...

Więcej infor­macji - www.mandala.net.pl

  • Yeshe Khorlo: