Bodhi- nr 3 // Dharma poza słowami

Bodhi - nr 3 Instytut Marpy, 2009

DHARMA POZA SŁOWAMI
Prze­noszenie Nauk Buddy na Wschód

MISTRZ ZEN SUENG SAHN
THUBTEN CHODRON
KHENPO CULTRIM GJAMCO RINPOCZE
DZOGCZEN PONLOP RINPOCZE
ROB PREECE

W tym wydaniu „Dharmy poza słowami” został przed­stawiony w „Bodhi” trzeci odcinek całorocz­nych obchodów 2550 rocz­nicy życia i nauczania Buddy Śakjamuniego.

Nauki Buddy Śakjamuniego roz­przestrzeniły się z jego rodzin­nych Indii na Wschód, prze­chodząc na początku do sąsied­nich krajów południowo-wschodniej Azji, gdzie powstała tradycja bud­dyzmu therawady. Następ­nie została roz­po­wszech­niona przez indyj­skich misjonarzy w Chinach, gdzie spo­tkała się i zaadap­towała do starej tradycji filozofii i kul­tury kon­fucjanizmu i tao­izmu. Bud­dyzm ustanowiony na Wschodzie opierał się na sutrach mahajany, pod­kreślających głęboki pogląd pustki i oświecony poten­cjał natury buddy jako ostatecz­nej wrodzonej natury wszyst­kich czujących istot. Tradycja mahajany roz­przestrzeniła się z Chin do Korei i Japonii.

Z wielu linii bud­dyj­skich roz­wijanych przez stulecia w tym roz­ległym regionie naj­bar­dziej znaną i prak­tykowaną na Zachodzie jest ch’an, która w Japonii zwana jest zen. Tradycja zen pod­kreśla prak­tykę siedzącej medytacji i nagłe oświecenie – bez­pośred­nie urzeczywist­nienie natury buddy, w chwili kiedy ustaje kon­cep­tualny umysł.

Mistrz prowadzi uczniów do tego stanu ustania metodami dokład­nie odwrot­nymi do logiki, krzyżując szyki logiczne myślącemu umysłowi. Jako że mądrość Buddy nie może być pokazana czy uchwycona poprzez kon­wen­cjonalne for­muły, tradycja zen bogata jest w opowiadania, poezję i sztukę, które są wyzwaniem i zaskoczeniem dla umysłu, kierując go do odkrycia własnej praw­dziwej natury.

Więcej infor­macji - www.marpa.pl

  • Yeshe Khorlo: