Sarah Harding, Życie i nauki Pema Lingpy

Sarah Harding, Życie i nauki Pema Lingpy. Rok wydania : 2008/2009
Wydaw­nic­two NORBU

Tek­sty prze­tłumaczone w tej książce, za wyjąt­kiem biografii Kwiaty wiary, zostały zaczerp­nięte z kolek­cji skar­bów odkrytych przez Pema Lingpę zwanych Lama Norbu Gjatso. Pema Lingpa odnalazł ten zbiór w wieku pięć­dziesięciu lat u pod­nóża urwiska Mendo w Lhodraku w połu­dniowym Tybecie. Historia pochodzenia tek­stu, mająca swój początek jesz­cze za życia Pad­masam­bhawy, stanowi treść ostat­niego roz­działu, Sznur klej­notów. Gang­teng Tulku Rin­pocze zdecydował o włączeniu pozostałych czterech tek­stów do pierw­szego zbioru tłumaczeń. Wszyst­kie są dialogami, czyli roz­mowami składającymi się z pytań i odpowiedzi (zhu len), które różni prak­tykujący prze­prowadzili z Pad­masam­bhawą lub z bliskim mu uczniem. Prze­kazują nie tylko istotę filozofii i prak­tyki, ale także pozwalają poznać zaan­gażowanie roz­mów­ców i stosunki między nimi.

  • Yeshe Khorlo: