James Low, Naturalna obecność

James Low, Naturalna obecność. Rok wydania : 2008
Wydaw­nic­two NORBU, 2008
Redak­cja cało­ści: Joanna Janiszewska-Rain
Tłumaczenia: Joanna Janiszewska-Rain, Dorota Kaniew­ska,
Grażyna Litwiń­czuk
For­mat: B5
Ilość stron: 300

Naturalna obec­ność to zbiór tłumaczeń tek­stów tybetań­skich, związanych głów­nie z tradycją dzog­czen. Ksiązka skłąda się z dwóch czę­ści: w pierw­szej znaj­dziemy tłumaczenia tek­stów autorów takich jak Pad­masam­bhawa, Czime Rig­dzin Rin­pocze, Nudan Dordże czy Patrul Rin­pocze, druga zaś stanowi zbiór wykładów Jamesa Low, bliskiego ucznia Czime Rig­dzin Rinpocze.

  • Yeshe Khorlo: