27.02 – 03.03.2009, Warszawa - Odosobnienie z Khenpo Karmą Łangjelem. Program

Szczegółowy program:

Czwar­tek 26.02.2009

Godz. 19.00 –20.30 wykład publiczny “Znacz­nie medytacji na scieżce bud­dyj­skiej”
Miej­sce: ul Zamoyskiego 4, Warszawa

Piątek 27.02.2009

Godz. 10.00 – 12.30 Lung i wyjaśnienia do prak­tyki Kurukulli Rong­zoma
Godz. 15.00 – 17.30 Kon­tynuacja, wspólna prak­tyka Kurukulli (wymagane posiadanie incjacji)
Godz. 18.00 – 19.30 Lung i wspólna prak­tyka Mahakali

Sobota 28.02.2009, Nie­dziela 01.03.2009

Godz. 08.15 – 9.30 Lung i wspólna prak­tyka Nyn­dro
Godz. 10.00 – 12.30 Wykład nt. medytacji Szine (Szamata) i Lhak­tong (Vipas­sana)
Godz. 15.00 – 17.30 Kon­tynuacja wykładu nt. medytacji Szine i Lhak­tong
Godz. 18.00 – 19.00 Wspólna prak­tyka Mahakalirak­tyka Mahakali

Poniedziałek 02.03.2009

Godz. 08.15 – 9.30 Wspólna prak­tyka Nyn­dro
Godz. 10.00 – 17.00 Jed­no­dniowe grupowe odosob­nienie medytacyjne - szamata (szine)
Program otwarty jest zarówno dla osób począt­kujących jak i dla bar­dziej zaawan­sowanych w medytacji. W trak­cie calego odosob­nienia uczest­nicy pozostają w ośrodku.
Godz. 18.00 – 19.00 Wspólna prak­tyka Mahakali

Wtorek 03.03.2009

Godz. 08.15 – 9.30 Wspólna prak­tyka Nyn­dro
Godz. 10.00 – 14.30 Lung, wyjaśnienia i wspólna prak­tyka “Deszcz Błogosławieństw” –
ofiarowanie Tsogu

Uwagi ogólne:

- Khenpo udzieli Lungu (ust­nego prze­kazu) do prak­tyk: Kurukulli, Mahakali oraz „Desz­czu błogosławieństw“. Otrzymanie lungu umoż­liwi uczest­nic­two w wyjaśnieniach i wspól­nej prak­tyce Mahakali oraz „Desz­czu błogosławieństw“. Osoby nie posiadające inicjacji Kurukulli (Wang) udzielonej przez J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze (Poznań 2008) mogą uczest­niczyć w pierw­szym wykładzie o godz. 10.00 w naukach piąt­kowych (27.02.2009). W trak­cie tego wykładu Khenpo udzieli Lungu oraz zasad­niczych wyjaśnień do prak­tyki, tak że osoby bez tej inicjacji będą mogły wykonywać tą prak­tykę. Druga sesja wykładu, popołu­dniowa, prze­znaczona jest wyłącz­nie dla osób posiadających inicjację.
- Prosimy o zabranie posiadanych tek­stów prak­tyk: „Modlitwy i detykacje”, Nyn­dro, Kurukulle, Mahakala.
- Będzie moż­liwość zakupu tek­stów, prosimy o wcześniej­sze zamówienia.
- Prosimy o przyniesienie własnych poduszek do siedzenia.
- Dla osób poszukujących noc­legu podajemy poniżej strony inter­netowe do:

Hostel Tamka.
Hotel Hit.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie

Proponowane darowizny:

- Cały kurs łącz­nie 27.02 – 3.03.2009 (wpłata do 10.02.2009): 150 zł

lub:

- Wykład publiczny: 10 zł
- Piątek 27.02.09, Wyjaśnienia, prak­tyka Kurukulli: 45 zł
- Sobota 28.02.09 - Nie­dziela 01.03.09 Wykłady nt. medytacji: 90 zł
- Poniedzialek 02.03.2009, Odosob­nienie medytacyjne: 45 zł
- Wtorek 02.03.2009 Wyjaśnienia, prak­tyka “Deszcz Błogosławieństw”: 20 zł
- Jedna sesja nauk: 30 zł
- Dzieci do lat 14 w tow. dorosłych mają wstęp wolny
- Moż­liwa zniżka

Dodakowo można zamówić następujące tek­sty praktyk:

(odbiór na kursie)

- Modlitwy i dedykacje 7 zł
- Prak­tyka Nyn­dro 30 zł
- Komen­tarz do prak­tyki Nyn­dro 15 zł
- Prak­tyka Straż­ników Mahakali 25 zł
- Prak­tyka Kurukulli 7 zł
- Prak­tyka „Deszcz blogoslawienstw” 20 zł

Zgłoszenia:

Na tej stronie inter­netowej:  Zgłoszenia na odosob­nienie z Khenpo Karmą Łan­gjelem.
lub e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

Ze względów organizacyj­nych jest ograniczona ilość miejsc,  prosimy o zgłoszenia do 15.02.2009.

Prze­kazy na konto:
Numer konta zostanie podany niebawem.

Koor­dynacja i infor­macja:

Krzysz­tof Trem­baczow­ski: e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net, tel. 0 888 757 030 (od 16.02.2009)

Kon­takty w Warszawie:

Marta Trojanow­ska: tel. 0 607 413 163
Ania Okołotowicz: tel. 0 698 761 866

Dojazd do Wiet­nam­skiej Świątyni Bud­dyj­skiej

Wietnamska Świątynia Buddyjska Thang Long - pagoda Thien

Z dworca War­szawa Wschodnia:

Ul Kijow­ską do ul. Tar­gowej: przejść na drugą stronę ulicy obok banku, skręcić w prawo w Tar­gową, pokonać dystans ok. 100-200m i skręcić w lewo w ul. Mar­cin­kow­skiego. Dalej: skręcić w lewo w ul. Sprzeczną i iść nią do końca - do ul. Zamoyskiego. Tutaj znaj­duje się Cen­trum Kul­tury Wiet­nam­skiej (po prawej mie­ści się par­king strzeżony); pokonanie tej trasy pieszo od Dworca Wschod­niego zaj­muje ok. 10-15 min.


Wyświetl więk­szą mapę

Dojazd samo­chodem:

Z lewobrzeż­nej czę­ści War­szawy naj­do­god­niej jest przejechać Wisłę mostem Świętokrzyskim, następ­nie ul. Sokolą do ul. Zamoyskiego, skręcić w lewo, pokonać dystans 100-150 m. Cen­trum Kul­tury Wiet­nam­skiej będzie widoczne po lewej stronie stronie, obok znaj­duje par­king strzeżony.


Wyświetl więk­szą mapę

Dojazd z cen­trum Warszawy:

Z okolic Dw. Cen­tral­nego można dojechać tram­wajami w stronę Pragi. Wysiadamy na ul Tar­gowej. Mozna też przejechać pociągiem pod­miej­skim z Dworca Śród­mie­ście, Al. Jerozolim­skie (nieopodal dworca Cen­tral­nego): z peronu 1 odchodzi pociąg w kierunku wschod­nim. Przejeż­dżamy jedną stację (War­szawa Powiśle) i wysiadamy na st. War­szawa Stadion. Dochodzimy do alejki bazarowej, po lewej stronie mijamy dworzec PKS, idziemy na skraj bazaru do ul. Zamoyskiego, prze­chodzimy pod wiaduk­tem i dalej ul. Zamoyskiego - ok. 150-200 m.


Wyświetl więk­szą mapę

  • Yeshe Khorlo: