Yongey Mingyur Rinpoche, Żyj z radością: Jak odkryć tajemnice szczęścia

Yongey Mingyur Rinpoche, Żyj z radością: Jak odkryć tajemnice szczęścia. Rok wydania : 2008
Wydaw­nic­two Galak­tyka, 2008
Prze­kład: Łukasz Szpunar
ISBN 978-83-7579-034-2
For­mat : 14,3 x 20,5 cm
Ilość stron : 328
Oprawa : twarda, papier - offset.

Od wieków bud­dy­ści czer­pią nieograniczone pożytki z medytacji. Ale jak ona działa? I dlaczego? Nawet naj­lepsi współ­cześni naukowcy przez długi czas nie byli w stanie tego stwier­dzić. Aż do teraz.

W swej pionier­skiej książce, znany na całym świecie nauczyciel bud­dyj­ski Yon­gey Min­gyur Rin­poche odkrywa przed nami tajem­nice medytacji. Przy współ­pracy z naukow­cami z Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior, pomaga nam lepiej zro­zumieć współ­czesne badania naukowe, wskazując na to, że sys­tematyczna prak­tyka medytacji uak­tyw­nia obszary mózgu odpowiedzialne za szczę­ście i współczucie.

Z zaraź­liwą rado­ścią i nienasyconą ciekawo­ścią, Yon­gey Min­gyur łączy zasady bud­dyzmu tybetań­skiego, neuronauki i fizyki kwan­towej w spo­sób, który na zawsze zmieni nasze podej­ście do ludz­kiego doświad­czenia. Stosując opisane przez autora pod­stawowe prak­tyki bud­dyj­skie, możemy odkryć, jak roz­wiązywać codzienne problemy, roz­poznając nieograniczony poten­cjału, własnego umysłu.

  • Yeshe Khorlo: