Thomas Laird, Opowieść O Tybecie. Rozmowy Z Dalajlamą

Thomas Laird, Opowieść O Tybecie. Rozmowy Z Dalajlamą. Dom Wydaw­niczy Rebis, 2008
Prze­kład: Joanna Grabiak, Anna Zdziem­bor­ska
ISBN: 978-83-7510-128-7
For­mat: 150 x 225 mm
Liczba stron 512
Oprawa całopapierowa z obwolutą

Spoj­rzenie przy­wódcy Tybetań­czyków na historię jego narodu i kraju

Aby wiedzieć, jak żyć w przy­szło­ści, trzeba zro­zumieć prze­szłość” - te słowa Dalaj­lamy stanowią naj­lep­szy komen­tarz do Opowie­ści o Tybecie. Książka ta prezen­tuje osobiste spoj­rzenie przy­wódcy Tybetań­czyków na historię jego narodu i kraju. Subiek­tywizm tej wizji sprawia, że wymyka się ona naukowej weryfikacji, za to wyłania się z niej barwny obraz Krainy Wiecz­nych Śniegów od czasów mitycz­nych po współ­czesność. Jego Świątobliwość snuje fascynującą opowieść o świecie wiel­kich bud­dyj­skich mistrzów i bogatej tybetań­skiej tradycji duchowej, wyjaśnia, jak powstała instytucja dalaj­lamy, opowiada o związ­kach Tybetu z Mon­gołami, imperium man­dżur­skim i wspól­nej tybetańsko-chińskiej historii. Sięgając w nie­raz bar­dzo odległą prze­szłość swego wielowiekowego kraju, dotyka też palących współ­czesnych problemów.

T. Laird na pod­stawie roz­mów z Dalaj­lamą opracował nie­zwykle interesującą i przy­stęp­nie napisaną książkę, która pozwala zgłębić zarówno tajem­nice Tybetu, jak i taj­niki osobowo­ści przy­wódcy tego wyjąt­kowego kraju.

Lek­tura tej nie­zwykłej opowie­ści XIV Dalaj­lamy o mitach i historii Tybetu, spisana przez Thomasa Lairda, to wspaniała nauka i ogromna przyjem­ność. Prze­kaz Jego Świątobliwo­ści, wzbogacony opisami nieoficjal­nych sytuacji towarzyszących roz­mowom, staje się tu bar­dzo czytelny i wyrazisty”.

Peter Mat­thies­sen, autor książki Śnieżna pan­tera, laureat National Book Award

  • Yeshe Khorlo: