Europejski program 2008 wizyty J. Św. Gangtenga Rinpocze

Uwaga: bedziemy aktualizować program w miarę otrzymywania dal­szych infor­macji. Zachęcamy szczególne do udziału w naukach w Poznaniu. W Moskwie Rin­pocze udziela inicjacji Kun­zang Gongdu (Terma Pema Lingpy) – potrzebna do dal­szych prak­tyk, planowany jest wyjazd w grupie.

Wizyta we Fran­cji 12.04 – 22.04.2008

10.04. 2007 Przy­lot Rin­pocze z Delhi
12.04 – 18.04.2008 - Nauki: Komen­tarz do tan­try Guhyagar­bha (dla osób, które otrzymały inicjację)
19.04 - inicjacja Kurukulle (Pema Khan­dro)
20.04 – inicjacja Kubera (Namse)
21.04 – Komen­tarz do inicjacji Kurukulle i Kubera
23.04. – odlot do Poznania

Legenda:
Inicjacja Kurukulle (Pema Khan­dro).
W ósmym wieku król Tybetu, Trisong Det­sen, poprosił Guru Rin­pocze o nie­zwykłe nauki, dzięki którym można zapanować nad trzema światami. Wielki Guru udzielił wtedy inicjacji Kurukulle, należącej do klasy naj­wyż­szych tantr. Następ­nie ukrył ten cykl zewnętrz­nych, wewnątrz­nych i tajem­nych nauk jako termę, którą w XI wieku odkrył Rong­dzom Chö Kyi Zangpo, znany rów­nież jako Rong­dzom Mahāpandita.

Inicjacja Kubery (Namse), „Dzier­życiela czer­wonej włóczni”, otoczonego ośmioma Jeźdź­cami.
Rin­pocze uważa, że ta inicjacja może zaradzić każ­demu zanikowi szczę­ścia i bogactwa.

Kon­takt:
Cecile Blanc:  cecileblanc@wanadoo.fr
Pas­cal Blanc:  pascal.blanc2@club-internet.fr

Wizyta w Pol­sce - Poznań 23.04 – 27.04.2008

23.04. - Przyjazd z Fran­cji do Poznania i wykład publiczny
24.04. - 25.04. – Nauki: Komen­tarz do prak­tyki Dzog­czen - Nyn­dro,
25.04. - 27.04. – Nauki: „Sied­miolinij­kowa modlitwa do Guru Rin­pocze w kon­tek­scie dzoczen: aspekt zewnętrzny, wenw­nętrzny i tajemny.
27.04. - Lung, Ofiarowanie Tsogu
28.04. - Odlot do Moskwy.
Szczegółowy program w Poznaniu znaj­duje się na oddziel­nej stronie.

Wizyta w Moskwie 28.04 – 11.05.2008

28.04 – Przyjazd do Moskwy
29.04 - 30.04 - Wykłady w Moskwie „9 jan„
01.05 - 11.05 - Kun­pen­ling (w pobliżu Moskwy): nauki, inicjaca „Kun­zang Gondu”, Hayagriva.
12.05 – Dzien wolny w Moskwie
13.05 - Wyjazd pociągiem do Iżhewska

Kon­takt:
Galya Rey: pemarig.ga@gmail.com
Yulya Gol­bina: golbina@yandex.ru

Wizyta w Iżhew­sku 14.05 – 19.05.2008

14.05 – Przyjazd do Iżhew­ska
14.05 – 19.05.2008

 Nauki, lung, inicjacja „Głęboki prze­wod­nik Dordże Pagmo” - Pema Lingpa;
 Nauki Rig­dzin Dzigme Lingpa „Wej­ście na ścieżkę prowadzącą do oświecenia: Przyjęcie codzien­nych aktyw­no­ści jako ścieżki według połączonego podej­ścia sutr i tantr” - Rig­dzin Dzigme Lingpa
 Natura umysłu (Dzog­czen) 19.05 - Wyjazd pociągiem do Iżhew­ska
Kon­takt - Lena i Dima: izhevskdc@gmail.com

  • Yeshe Khorlo: