Druga wizyta J. Św. Gangtenga Rinpocze 23 – 27 kwietnia 2008 w Poznaniu

Program:

23.04.2008 - Wykład otwarty: “Jak zin­tegrować duchową ścieżkę z codzien­nym życiem?” - bud­dyj­ski pogląd w życiu codziennym

24.04 - 25.04.2008 - Nauki: „Komen­tarz do prak­tyki Dzogczen-Nyndro”

25.04 - 27.04.2008 - Nauki: „Sied­miolinij­kowa modlitwa do Guru Rin­pocze w kon­tek­scie dzog­czen: aspekt zewnętrzny, wenw­nętrzny i tajemny”.

27.04.2008 - Lung do prak­tyki Straż­ników Dharmy

Czwar­tek 24 kwiet­nia 2008 godz. 10.00 - 12.30 i 15.00 – 17.00

Piątek 25 kwiet­nia 2008 godz. 10.00

Nauki: „Komen­tarz do prak­tyki Dzogczen-Nyndro”

Rin­pocze udzieli nauk do prak­tyki Dzogczen-Nyndro „Doskonałe uosobienie oświeconych aktyw­no­ści Saman­tabhadry”, wywodzącej się z termy Pema Lingpy ( Gongpa Kun­zang Gongdu ) zredagowanej przez J.Św. Dudzioma Rin­pocze rdzen­nego guru J.Św. Gang­tenga Rinpocze.

Jeśli wykonamy prak­tyki wstępne, nawiążemy bliski kon­takt z naukami dzog­czen i dotrzemy do czę­ści głów­nej nauk, możemy zostać wprowadzeni w ist­niejącą w nas naturalną świadomość. Jed­nak bez przej­ścia przez „drzwi” prak­tyki Nyn­dro jest to niemożliwe.

Nyn­dro otwiera drogę do otrzymania i prak­tykowania dal­szych nauk dzog­czen takich jak Kordo Ruszen, Trek­czo, Thogal, Bardo oraz do nauk Anu-Jogi (Tsa Lung ).

Nyn­dro jest prak­tyką przy­gotowaw­czą, która jed­nocześnie trak­towana jest w Dzog­czen jako prak­tyka główna. Nyn­dro wykonywane jest we wszyst­kich tradycjach i liniach prze­kazu bud­dyzmu tybetań­skiego. Wszyst­kie posiadają odobną struk­turę i zawierają całość nauk Buddy w skon­den­sowanej for­mie. Każdą z czę­ści wykonuje się 100.000 razy.

Piątek 25 kwiet­nia 2008 godz. 17.00

Sobota 26 kwiet­nia 2008 godz. 10.00 - 12.30 i 15.00 – 17.00

Nie­dziela 27 kwiet­nia 2008 godz. 10.00

Nauki: „Sied­miolinij­kowa modlitwa do Guru Rin­pocze w kon­tek­scie dzog­czen: aspekt zewnętrzny, wenw­nętrzny i tajemny”

Sied­miolinij­kowa Modlitwa jest naj­święt­szą i naj­waż­niej­szą modlitwą w tradycji Ning­mapy. Te krót­kie wersy zawierają zewnętrzne, wewnętrzne i naj­głęb­sze nauki ezoterycz­nego bud­dyzmu tybetań­skiego. Ta modlitwa sama w sobie jest prak­tyką. Osoba recytująca tę modlitwę powinna używać jej do nauki i prak­tyki na odpowied­nim poziomie: zgod­nie ze swoimi moż­liwo­ściami i umiejętnościami.

W Tybecie Ning­mapowie recytują Sied­miolinij­kową Modlitwę trzykrot­nie przed przy­stąpieniem do innych modlitw, medytacji, prak­tyk, czy ceremonii. Wielu prak­tykujących powtarza ją na zasadzie man­try - setki tysięcy i milionów razy. Recytują ją chodząc, pod­czas prak­tyk zasad­niczych, pod­czas codzien­nych, zwykłych czyn­no­ści, pod­czas kon­tem­placji. Wielu lamów mówi o lecz­niczych wła­ściwo­ściach tej modlitwy.

Oprócz znaczenia ogól­nego, odwołującego się do powszech­nych nauk, mamy znaczenie ukryte (sBas Don), znaczenie ścieżki wyzwolenia(Grol Lam); znaczenie etapu doskonalenia (rDzog Rim); znaczenie wła­ściwe Dzogpa Czienpo: bez­pośred­nie, spon­taniczne urzeczywist­nienie (Lhun Grub Thod rGal); oraz znaczenie odwołujące się do urzeczywit­nienia rezultatu.

Nauki Rin­pocze bazują na ter­mie odnalezionej przez Dziam­gona Kong­trula Lodro Taje.

Nie­dziela 27 kwiet­nia 2008 godz. 15.00

„Lung do prak­tyki Straż­ników Dhramy w tym Mahakali i straż­ników nauk dzog­czen: Ekadżati, Rahuli i Dordże Legpy”

Mahakala (san­skr. „maha”: wielki, „kala”: czarny), nazywany „Wiel­kim Czar­nym“, jest groźną formą straż­nika i emanacją Awalokiteśwary. Uważany jest za przy­wódcę Straż­ników Dharmy, którzy dep­czą każdą prze­szkodę w medytacji i wszel­kie zagrożenie dla Dharmy. Ten straż­nik szanowany jest przez wszyst­kie szkoły tybetań­skiego bud­dyzmu. Ekadżati wraz z Rahulą i Dordże Legpą są uznawani za głów­nych straż­ników nauk dzog­czen. Modlitwy do straż­ników i Mahakali są wykonywane w klasz­torach bud­dyj­skich codziennie.

Proponowane darowizny

Cały kurs Łącz­nie: 200 zł (wplata do 5.04.2007)
lub:
Wykład publiczny: wstęp wolny
Nauki „Komen­tarz do Nyn­dro”: 90 zł
Nauki „Komen­tarz do modlitwy Guru Rin­pocze, lung do prak­tyki Straż­ników: 140 zł
lung do prak­tyki Straż­ników 40 zł
Jedna sesja nauk: 35 zł
Dzieci do lat 14 w tow. dorosłych mają wstęp wolny
Moż­liwa zniżka

Dodakowo można zamówić następujące tek­sty prak­tyk
(odbiór na kur­sie w Poznaniu):
Modlitwy i dedykacje (używa się na początku i końcu prak­tyk) - 7zł
Prak­tyka Nyn­dro (zalecane uczest­nikum nauk o nyn­dro) - 30zł
Komen­tarz do prak­tyki Nyn­dro (zalecane uczest­nikum nauk o nyn­dro) - 15zł
Prak­tyka Straż­ników Mahakali (zalecane osobom, które otrzymały lung do prak­tyki straż­ników) - 25 zł

Gdzie:

- Wykład otwarty: Pałac Działyń­skich, Biblioteka Kór­nicka PAN, Sala „Czer­wona”
Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań
http://www.bkpan.poznan.pl/palac/index.html

- Nauki:
KKS Lech Poznań S.A. ul. Buł­gar­ska 5/7 wej­ście główne do Zarządu - sala VIP (budynek przy stadionie Lecha).
Dogodny dojazd tram­wajami i autobusami: przy­stanek Grunwaldzka/Bułgarska.

Zgłoszenia Na tej stronie inter­netowej lub przez e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net lub pocztą na adres:

Krzysz­tof Trem­baczow­ski
Darn­ków 20
57-343 Lewin Kłodzki

Ze względów organizacyj­nych prosimy o pisemne zgłoszenia do 30.03.2008.
Zgłoszenie jest ważne tylko z dokonaną przed­płatą w wysoko­ści co naj­mniej 40 zł.
W innym przy­padku nie możemy gwaran­towaæ miejsca.

Prze­kazy na konto:

Misja Bud­dyj­ska “Trzy Schronienia” Ośrodek misyjny w Poznaniu
Ul. Dolna Wilda 20/14 - 61-552 Poznań
Nr rachunku: 34 1440 1130 0000 0000 0538 0828
z dopiskiem „Darowizna Yeshe Khorlo“

Koor­dynacja i informacja

Jagoda Dobryszycka: tel. kom. 0602 808 564, tel. stac. 061 833 95 20
Krzysz­tof Trem­baczow­ski: tel. kom. 0888 757 030, tel. stac. 074 86 888 52

  • Yeshe Khorlo: