Amy Schmidt, Dipa Ma: Życie i dziedzictwo buddyjskiej mistrzyni

Amy Schmidt, Dipa Ma: Życie i dziedzictwo buddyjskiej mistrzyni. Wydaw­nic­two Galak­tyka, 2007
Prze­kład: Łukasz Szpunar
ISBN: 978-83-7579-001-6
For­mat: 143 x 205 mm
Str 164 (czarno białe na offsecie) plus 4 str kolorowe (wkładka na kredzie)
Oprawa miękka

Książka Dipa Ma to połączenie historii nie­zwykłego życia i nauki Dipy Ma Barui - czołowej postaci współ­czesnej duchowo­ści Wschodu. Dipa Ma - kobieta w roli bud­dyj­skiego mistrza - wbrew bud­dyj­skim tradycjom, wybrała nie klasz­tor a rodzinę, dom i pracę.

Medytacji i świadomo­ści nauczała wśród codzien­nego pośpiechu, w swoim skrom­nym miesz­kaniu, w samym sercu Kalkuty.

Dipa Ma, jako jedna z nie­wielu kobiet swojego pokolenia, cał­kowicie oddała się medytacji, dzięki czemu w zadziwiająco krót­kim czasie osiągnęła głębokie zro­zumienie. Na Zachodzie wywarła ogromny wpływ na prak­tykę medytacji i świadomego życia. Jej uczniami byli Sharon Sal­zberg, Joseph Gold­stein, Jack Korn­field i inni.

Głęboka mądrość oraz empatia Dipy Ma są nie­ustanną inspiracją i wzorem dla coraz szer­szego grona ludzi, którzy prak­tykując różne ścieżki, pragną otworzyć się na duchowość. Pełne mocy słowa i tech­niki Dipy Ma splecione zostały ze zdarzeniami z jej życia i relacjami człon­ków rodziny oraz uczniów i czołowych nauczycieli bud­dyj­skich Ameryki. Książka ta jest jedynym peł­nym opisem życia Dipy Ma i nie­zwykłego dziedzic­twa, jakie po sobie zostawiła.

  • Yeshe Khorlo: