27.02 – 03.03.2009, Odosobnienie z Khenpo Karmą Łangjelem

(brat Gang­tenga Tulku)

(infor­macja będzie wkrótce aktualizowana)

Głów­nym tematem nauk będą wyjaśnienia i prak­tyka do zasad­niczych rodzajów bud­dyj­skich medytacji: Shamata (Shine) i Vipas­sana (Lhak­tong). W ramach odosob­nienia rów­nież zamierzamy prak­tykować Nyn­dro, Kurukullę, Guru Jogę: „Deszcz błogosławieństw” i Mahakalę. Khenpo udzieli nie­zbęd­nych wyjaśnień do wykonywania tych praktyk.

Kurs odbędzie się w kilka dni po Losarze - nowym roku tybetań­skim, w czasie szczegól­nie korzyst­nym dla inten­syw­nej prak­tyki. Szczegól­nie polecamy go tym, którzy prak­tykują, lub zamierzają w przy­szło­ści wykonywać jedną z powyż­szych prak­tyk lub medytacji.

Khenpo Karma Łan­gjel urodził się w roku 1964, w Nob­ding, Trongsa, w Bhutanie. W latach 1986 - 1992 odwiedził Instytut Nagagyur Nyingma, bud­dyj­ski Uniwer­sytet w okręgu Mysore, w Indiach. Potem studiował w Instytucie Samye Memorial w Nepalu; powrócił do Mysore, żeby ukoń­czyć tam wyż­sze tan­tryczne studia. W roku 1999 otrzymał tytuł Khenpo (profesora). Od tego momentu prze­wodzi bud­dyj­skiemu Uniwer­sytetowi w klasz­torze Gang­teng w Cen­tral­nym Bhutanie. Odbył dwa trzylet­nie odosob­nienia. Jego nauczycielami byli i są m.in. Penor Rin­poche, J. Św. Dilgo Kyentse Rin­poche, Khenpo Pema Szierab, Khenpo Namdrol, Khenpo Tsełang Gjamtso i Khenpo Dzigme Phuntszo.

O dal­szych szczegółach tego kursu, zgłoszeniach poin­for­mujemy w naj­bliż­szym czasie.

  • Yeshe Khorlo: