Teksty

Wszyst­kie materiały zawarte w sklepie są prze­znaczone jedynie dla osób które otrzymały od Mistrza prze­kaz prak­tyk w nich opisanych. W związku z powyż­szym realizowane będą jedynie zamówienia od Człon­ków Wspól­noty oraz od osób potrafiących udowod­nić że otrzymały w/w przekazy..

Udostęp­nianie, sprzedaż nie ma charak­teru komer­cyj­nego han­dlu.
Koszty prze­syłki doliczane są dodat­kowo.
Zamówienia proszę kierować na adres: yeshekhorlo@mahajana.net

Tek­sty:

Modlitwy i dedykacje Cena: 7.00 zł

Stusylabowa man­tra Wadżrasatwy, Modlitwa sied­miolinij­kowa, Modlitwa sied­mioczę­ściowa, Krótka ofiara man­dali, Prośba o obrót koła nauk dharmy,Dedykacja zasług, Dedykacja zasług Mań­dziuśriego, Modlitwa o długie życie Gang­tenga Tulku, Modlitwa o długie życie wszyst­kich nauczycieli, Modlitwa o roz­kwit nauk Guru Rin­poczego, Modlitwa o roz­wój tradycji Pema Lingpy, Modlitwa o powstanie oświeconego umysłu, Modlitwa o usunięcie przeszkód.

For­mat A5, 20 stron, pod­stawowe modlitwy recytowane na początku i na zakoń­czenie prak­tyk i nauk.

Nyn­dro wg Tradycji Pema Lingpa Kun­zang Gongpa Kundu Cena: 30.00 zł

For­mat A4, 38 stron, 5 kolorowych zdjęć - kom­pletny tekst do prak­tyki Dzog­czen Nyndro.

Komen­tarz do Nyn­dro Cena: 15.00 zł

For­mat A4, 38 stron, szczegóły do wykonywania prak­tyki nyn­dro (Kun­zang Gongpa Kundu) – wykłady J. Sw. Gang­tenga Rinpocze.Ten materiał jest dostępny w ograniczonym nakładzie.

Modlitwa Saman­tabhadry Cena: 10.00 zł

For­mat A5, 28 stron, Terma Rig­dzina Godema, Dziangter.

Amitajus - Budda nie­zmierzonego życia Cena: 7.00 zł

For­mat A5, 20 stron - Prak­tyka długiego życia.

W przy­gotowaniu:

Mahakala, Tekst rytualny

Pod­ręcz­nik dla uczest­ników odosob­nień Dzogczen

Pod­ręcz­nik do prak­tyki Tsa Lung


Nagrania dźwiękowe:

Dziewięć jan w tradycji Dzog­czen Cena: 30.00 zł (łącz­nie z przesyłką)

Wykłady J. Sw. Gang­tenga Rin­pocze w Szczecinie 2007 , For­mat MP3, ok. 10 godz. Język tybetań­ski, angiel­ski i polski.

W przy­gotowaniu:

Komen­tarz do Modlitwy Saman­tabh­dry Cena: 30.00 zł (łącz­nie z przesyłką)

Wykłady J. Sw. Gang­tenga Rin­pocze w War­szawie 2007 , For­mat MP3, Język tybetań­ski, angiel­ski i polski.

  • Yeshe Khorlo: