Linki


Szkoły bud­dyj­skie - linki:

Hinajana:

Therawada:

Pol­ska strona poświęcona tradycji Theravada

Dhamma Study

Venerable Weby Sayadaw

Nibbana.com - Presen­ting THERAVADA BUDDHISM in its Pristine Form

Access to Insight: Readings in Theravada Bud­dhism - dużo tek­stów z kanonu Pali

Wat San­ghathan, Bud­dhist Meditation Center

Wadżrajana tybetań­ska:

Lot­sawa House - wiele tek­stów nauczycieli róż­nych tybetań­skich szkół (w języku angiel­skim i tybetańskim).

The Vaj­rayana Research Resource - bogaty zbiór tek­stów dla osób studiujących nauki Wadżrajany.

Ningma:

Oficjalna strona Jego Świątobliwo­ści Pema Norbu Rin­poche - jed­nego z głów­nych lamów tradycji Ningma.

Osrodek Namdroling - pod kierun­kiem His Holiness Pema Norbu Rin­poche, Venerable Gyatrul Rin­poche, Khen­chen Tsewang Gyatso Rin­poche. Strona oferuje moż­liwość pod­jęcia studiów Szedra on-line.

Dzog­chen Monastery - jedna z głów­nych siedzib linii Ningma

Og Min Ogyen, Mindrolling

Dujom Tresar - oficjalna strona Jego Świątobliwo­ści Shen­phen Dawa Rin­pocze. Strona związana z Dud­dziom Rinpocze.

Shechen Ten­nyi Dar­gyeling - jest to siedziba Dilgo Khyentse Rin­pocze w Darjeelingu

Strona Khan­dro Rinpocze

Pol­ska strona Khan­dro Rinpocze

Jego Eminen­cja Dzog­czen Rinpocze

Strona Khen­chen Rin­pocze z Mindrolling

Strona Kyabje Trul­shik Rinpocze

Strona Tulku Thon­dup Rinpocze

Shedrub Develop­ment Man­dala - strona z wiel­kimi nauczycielami Ningma w tradycji Wiel­kiego Ter­tona Chog­kyur Lingpa z klasz­toru w Kat­mandu w Nepalu, Ka-Nying Shedrub Ling.

Amnyi Trul­chung Rinpoche

Deklaracja Kyabje Chadral Rinpoche

Sakya:

Sakya Resource Guide - kom­pletny prze­wod­nik szkoły Sakia bud­dyzmu tybetań­skiego łączący wszyst­kie strony infor­macyjne o Sakia dostępne w Internecie.

Oficjalna strona głowy szkoły Sakya, J.Ś. Sakya Trizin Rinpocze

Pal Sakya, Glorious Sakya

Tsechen Kun­chab LingSeat of His Holiness the Sakya Trizin in the United States

Sakya Ngor Ewam Phende Ling - Sakya, linia Ngor, Ośrodek we Fran­cji J.E. Phende Rinpocze

Strona organizacji DECHEN pod kierun­kiem Lamy Jampa Thaye

Kagyu:

The Drikung Kagyu Lineage of Tibetan Bud­dhism - oficjalna strona Drikung Kagyu

Drikung Kagyu Bud­dhist Monastery - unikalne nauki Dzog­czen w tradycji Drikung, oparte o termy odkryte przez pięciu wiel­kich mistrzów Drikung.

Oficjalna strona 12-tego Gyal­wang Drukpa Rin­pocze - (Drukpa Kagyu)

Pol­ska strona Drukpa Kagju

Instytut Marpy w Polsce

Związek Bud­dyj­ski Tradycji Karma Kamtzang

Ośrodek Shangpa Kagyu w Nysie

Strona Ringu Tulku Rinpocze

Karma Lek­shey Ling Institute - strona na której są dostępne m.in. man­try oraz tek­sty do praktyki.

Szam­bala Pol­ska - linia Szam­bali jest ścieżką, która łączy nauki linii Kagyu, Ningma i nauki Szam­bali, prze­kazane przez Chogyama Trungpę Rinpocze.

Gelug:

His Holiness the 14th Dalai Lama - oficjalna strona Jego Świątobliwo­ści Dalaj Lamy - przy­wódcy Tybetu

Lama Yeshe Wis­dom Archive

LamRim.com: Tibetan Bud­dhist Inter­net Radio - radio bud­dyj­skie w Inter­necie, wiele nauk szkoły gelug w oryginale, rów­nież kil­kadziesiąt godzin wykładów do Lam­rim w 24 odcinkach.

Lama Tsong Khapa i linia Gelugpy

Wadżrajana mon­gol­ska:

Monasteries and tem­ples in Mon­golia - mon­gol­skie klasz­tory dzisiaj i nauczyciele mongolscy

Amar­bayas­galant Monastery - mon­gol­ski klasz­tor Amarbayasgalant

Mon­golia, Rec­laiming a cul­ture under threat - strona organizacji na rzecz zachowania mahajany w Mongolii

Wadżrajana bhutań­ska:

Biblioteka Narodowa Bhutanu

Mahajana:

Foun­dation for the Preservation of tha Mahayana Tradition

Szkoły bud­dyj­skie w Japonii:

Kegon - Awatam­saka, chiń­ska Hua Yen

Hosso - szkoła Yogaczary, pochodząca od prze­kazu Hsuan Tsang’a

Koh­fukuji - japoń­ska strona głów­nego klasz­toru szkoły Hosso - Kohfukuji

Shin­gon - wadżrajana japoń­ska:

Koyasan Shin­gon Temples

shin­gon bud­dhist inter­national institute - Międzynarodowy Instytut Shingon

The Official Site of Daigo-ji Tem­ple - oficjalna strona świątyni Daigo-ji

Daikakuji Tem­ple Official Homepage - świątynia Daikakuji (język japoń­ski - dla koneserów)

Ten­dai:

Ten­dai Lotus Teachings

Enryakuji - oficjalna strona głów­nego klasz­toru szkoły ten­dai - Enryakuji

Ten­dai Bud­dhism - oficjalna strona szkoły Ten­dai z Japonii, po angielsku

Ten­dai Bud­dhist Open Teachings - Otwarte Nauki Tendai

Zen:

Rin­zai:

Rin­zai - Obaku Zen - The Official Site of the Joint Coun­cil for Japanese Rin­zai and Obaku Zen

Rinzai-ji Zen Cen­ters - ośrodki Rinzai-ji, związane z Joshu Sasaki-roshim

One Drop Zendo Association - ośrodek Shodo Harada-roshiego

Dai Bosatsu Zendo - Eido Shimano-roshi

Europej­ska grupa z Sogenji - Harada Shodo Roshi

Szkoła Rin­zai Zen w Pol­sce - „Ho Hakubaji”

Soto:

Sotozen-net - oficjalna strona Soto Zen w Japonii

Antaiji - świątynia Soto Zen - strona w języku pol­skim i w innych językach

Inne odnośniki:

The Face of Bud­dhism & Shin­toism in Japanese Art - pan­teon bud­dyj­ski w sztuce japońskiej

Jikyu-an Zen Art - prywatny antykwariat bud­dyj­ski z wieloma interesującymi plikami i informacjami.

Bud­dyzm w Korei:

Bud­dhapia, inter­net bud­dhist infor­mation cen­ter for Korean Bud­dhism - zebrane infor­macje o bud­dyź­mie w Korei

Oficjalna strona szkoły Taego - w języku koreańskim

Son Bud­dhism, ciekawa strona o koreań­skim zen – son - z opisem historii szkół Taego i Chogye.

Czysta Kraina:

Jodo:

Jodo Shu - (japoń­ski)

Jodo Shu - (angiel­ski)

Jodo Shin­shu:

Jerome Ducor, Bud­dhist Resources

Jerome Ducor, Pure Land Bud­dhism WWW Vir­tual Library

Jodo-Shinshu Bud­dhism, Dharma for the Modern Age

  • Yeshe Khorlo: