Trening Dzogczen

W związku z dużym zain­teresowaniem naukami dzog­czen jakich udziela J.Św. Gang­teng Rin­pocze (Kun­zang Pema Namgyal) przed­stawiamy poniżej krótki opis prak­tyk stanowiących zamknięty cykl prak­tyk. Cykl nauk Dzog­czen (Ati Joga) wywodzi się z termy Kun­sang Gongpa Gongdu odkrytej przez  Pema Lingpę (Khan­dro Ningthig).

Kuntuzangpo Dzog­czen — Nyn­dro jest prak­tyką przy­gotowaw­czą, która jed­nocześnie trak­towana jest w Dzog­czen jako prak­tyka główna. Nyn­dro wykonywane jest w wielu róż­nych tradycjach i w wielu liniach prze­kazu bud­dyzmu tybetań­skiego. Wszyst­kie one posiadają jed­nakową struk­turę i zawierają w pew­nym sen­sie całość nauk buddy w skon­cen­trowanej for­mie. Róż­nią się jed­nak, gdy chodzi o tek­sty, wizualizacje i to, co nazywamy „medytacyj­nym wglądem”. Nyn­dro tradycji Pema Lingpy zawarte jest tek­ście pod nazwą „Dobra ścieżka dla prze­budzenia”. Oprócz „Przy­woływania Rdzen­nego” oraz „Czterech myśli odwracających od sam­sary” część główna składa się z pięciu kluczowych treningów:

  1. wykonywanie pokłonów wraz ze schronieniem,
  2. roz­wijanie bodhiczitty,
  3. oczysz­czanie i recytacja man­try Wadżrasattwy,
  4. ofiarowanie man­dali,
  5. prak­tyki zasad­niczej guru jogi.

Tekst Dzog­czen Nyn­dro zredagował J.Św. Dud­dziom Rin­pocze. Różni się on od innych for­muł­kami schronienia, roz­wijania bodhiczitty i ofiarowania man­dali — odnoszą się one do poglądu dzog­czen. Każdą z czę­ści wykonuje się 100.000 razy. W Tybecie lub Bhutanie młodzi mnisi wykonują Nyn­dro w ciągu ok. 5 miesięcy. W naszych europej­skich warun­kach trwa to jed­nak z reguły bar­dzo długo i wymaga wielu lat. Dlatego dzięki wspaniałomyśl­no­ści J.Św. Dudjoma Rin­pocze możemy roz­począć dal­sze nauki (szczegóły poniżej) wykonując 10% tzn. dziesięć tysięcy dla każ­dej prak­tyki, a resztę wykonać póź­niej. Przy zachowaniu odpowied­niej dys­cypliny i prak­tykując codzien­nie ok. 2 godzin, jesteśmy w stanie ukoń­czyć wymagane 10% w ciągu jed­nego roku.

Kordo Ruszen — zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary jak i ten­den­cje sam­sarycz­nego poj­mowania naszego ciała, mowy i umysłu i pozwalają doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu.

Trek­czo — spo­soby medytacji prowadzące do urzeczywist­nienia naszej praw­dziwej natury pier­wot­nej czysto­ści (czyli pustki).

Thogal — spo­soby medytacji, dla których pod­stawą jest Trek­czo; dzięki nim można urzeczywist­nić drugi aspekt naszej pier­wot­nej natury, czyli spon­tanicz­nie powstającą pier­wotną świadomość.

Bardo — metody pozwalające osiągnąć urzeczywist­nienie w momen­cie śmierci i w stanie przej­ściowym, bazujące na prak­tyce Dzog­czen za życia.

Nie­zależ­nie od powyż­szych nauk Rin­pocze udziela — w tracie trwających 5 dni rytuałów — inicjacji do cyklu „Kun­sang Gongdu”. Inicjacja „Rigpa Tsel Wang” udzielana jest w trak­cie nauk Thogal.

Rin­pocze udzielał tych nauk do tej pory tylko we Fran­cji. Teraz pojawiła się szansa, by nauki te dotarły także do Pol­ski, gdyż w roku 2010 planowane jest 14 – dniowe odosob­nienie Kordo Ruszen. Jest to nie­zwykła i bar­dzo rzadka okazja dla wszyst­kich, którzy pragną prak­tykować Dzog­czen. Praw­dopodob­nie jest to pierw­szy kurs Kordo Ruszen w Pol­sce poprzedzający odosob­nienie Trekczo.

Zain­teresowanych proszę o kon­takt.

  • Yeshe Khorlo: