Pema Lingpa

Pema Lingpa Prze­szło 2500 lat temu Budda Siakjamuni prze­powiedział, że po nim przyj­dzie jesz­cze potęż­niej­szy Budda — urodzony w kwiecie lotosu. Ten „drugi Budda” znany jest jako Pad­masam­bhawa — „Zrodzony z Lotosu”, albo po prostu jako Guru Rin­pocze. To właśnie on w VIIIIX stuleciu wprowadził bud­dyzm tan­tryczny, zwany rów­nież „tajemną man­trą”, do Tybetu i Bhutanu.

Guru Rin­pocze nie tylko nauczał w Bhutanie, ale rów­nież pobłogosławił ten kraj pozostawiw­szy dla przy­szłych pokoleń nie­zliczone Skarby Dharmy (tyb. terma), ukryte w górach, drzewach lub w strumieniach umysłu istot (tzw. termy umysłu). Skarby te miały zostać odkryte m.in. przez pięciu tertonów-królów. Spo­śród owych pięciu królów — odkryw­ców term, noszących imię „Lingpa”, Padma Lingpa (lub Pema Lingpa) reprezen­tuje kierunek zachodni, królestwo Buddy Amitabhy, uchodzi on bowiem za jego emanację. W prze­róż­nych wizerun­kach man­dali oświeconych istot z Akanisz­thy — Czystej Krainy Amitabhy i Awalokiteśwary (tyb. Czen­rezig), miej­sce Pema Lingpy jest puste, ponie­waż jako jedyny z tertonów-królów Guru Rin­pocze ślubował prze­bywać w sam­sarze dla dobra istot aż do końca Ciem­nego Wieku.

Pema Lingpa był inkar­nacją nie­zwykłego świętego XIV stulecia — Long­czenpy, zwanego rów­nież „Wszech­wiedzącym”. Był rów­nież ostat­nią inkar­nacją tybetań­skiej księż­niczki Pemasal, którą przed wiekami Guru Rin­pocze „zbudził” ze śmierci i której prze­kazał tajemną linię nauk dzog­czen „Esen­cję Serca Dakiń” (tyb. Khan­dro Nyin­gh­tik). Guru Rin­pocze dał jej prze­kaz mocy, by w przy­szłych żywotach mogła odkryć te nauki.

Pema Lingpa urodził sie w Bhutanie, żył i nauczał na prze­łomie XVXVI stulecia w Tybecie i Bhutanie. W Bhutanie osiągnął urzeczywist­nienie i odkrył wiele term. Uchodzi za opiekuna tego kraju. Zarówno w klasz­torach, jak i wśród zwykłej lud­no­ści opowiada się wiele historii o śmiałych, bohater­skich czynach Pema Lingpy, mówiących jak odkrywał termy lub prze­ciw­stawiał się scep­tykom. Zgod­nie z prze­powied­nią Pad­masam­bhawy Pema Lingpa miał znaleźć 108 Skar­bów Dharmy, jed­nakże z powodu prze­ciw­nych okolicz­no­ści, odkrył jedynie 32 kom­pletne termy. Owe doskonale zachowane nauki tworzą aż do dziś w więk­szo­ści pod­stawy prak­tyki bud­dyj­skiej w Bhutanie. Obecna rodzina królew­ska, jak rów­nież król Bhutanu to potom­kowie Pema Lingpy. Był nim rów­nież Dalaj­lama VI. Trzy główne emanacje ciała, mowy i umysłu Pema Lingpy kon­tynuują roz­po­wszech­nianie tej znamienitej linii w Bhutanie, a dzięki Gang­ten­gowi Tulku Rin­pocze, obec­nej emanacji ciała Pema Lingpy — rów­nież na Zachodzie.

  • Yeshe Khorlo: