Wizyta J.Św.Gangtenga Tulku Rinpocze w Szczecinie, 4–7 czerwiec 2007 r.

J.E. Gang­teng Rin­pocze jest IX inkar­nacją wiel­kiego ter­tona Pema Lingpy będącego czwar­tym Wiel­kim Królem Ter­tonem w tradycji Ning­mapy tybetań­skiego bud­dyzmu. Wizytę zainicjował i zor­ganizował pan Krzysz­tof Trem­baczow­ski uczeń Rinpocze.

W Szczecinie J.E. Gang­teng Rin­pocze był gosz­czony przez Misję Bud­dyj­ską w Pol­sce świątyni Sainboin_ Trzech Klej­notów oraz przez pana Tomasza Szczygiel­skiego reprezen­tującego Instytut Marpy w Polsce.

W dniu 4 czerwca J.E. Gang­teng Rin­pocze przyjechał do Szczecina samo­chodem z Ber­lina we wczesnych godzinach popołu­dniowych do domu pana Tomasza Szczygiel­skiego, gdzie zjadł obiad w towarzystwie mnicha asystenta, tłumacza oraz organizatorów spo­tkania. Tego samego dnia o godzinie 17.00 odbył się wykład Rin­pocze w Książ­nicy Pomor­skiej w Szczecinie, która posiada jedną z obszer­niej­szych bibliotek bud­dyj­skich w Europie na temat „Tradycja Dzog­czen w kon­tek­ście innych szkół bud­dyzmu tybetań­skiego”. Wykład odbył się w ramach programu Książ­nicy Pomor­skiej nazywanego Academia Bud­dhica, na który składają się cykliczne spo­tkania zarówno z nauczycielami bud­dyj­skimi jak i z naukow­cami bud­dologami. Przed wykładem Rin­pocze odwiedził bibliotekę bud­dyj­ską i prze­kazał jej tybetań­skie tek­sty na temat „Historii bud­dyzmu w Bhutanie” oraz „Biografię Guru Rinpocze”.

Od 5 do 7 czerwca dwa razy dzien­nie o godzinie 9.00 rano i 17.00 odbywały się wykłady w świątyni San­boin przy ul. Ks. Bogusława 3. Tematem kursu było przed­stawienie dziewięciu jan — wozów zgod­nie z klasyfikacją przyjętą w szkole ning­mapa. Dziewięć jan jest klasyfikacją wszyst­kich nauk bud­dyj­skich, od pod­stawowego poziomu śrawakajany do naj­wyż­szego wozu atijogi.

7 czerwca po połu­dniu miała miej­sce inicjacja Amitajusa Bud­dhy — Bud­dhy Długiego Życia wraz z tsogiem — ganapudżą, ofiarowaniem.

8 czerwca J.E. Gang­teng Tulku Rin­pocze opu­ścił Szczecin z lot­niska Goleniów i udał się z wizytą do War­szawy, gdzie poprowadził następny kurs oraz inicjację.

Rin­pocze wywarł duże wrażenia na uczest­nikach kursu, wśród których wielu po raz pierw­szy miało okazję spo­tkać nauczyciela bud­dyzmu tybetań­skiego. Wiele osób zain­teresowało się prak­tyką ning­mapy w tradycji Pema Lingpy. Rów­nież wiele osób otrzymało lung — pozwolenie, na roz­poczęcie szczegól­nej prak­tyki ning­mapów — nyn­dro. Około 8-9 osób przyjęło Schronienie bud­dyj­skie od Rin­pocze. Na ostat­niej kolacji w domu pana Tomasza Szczygiel­skiego, gdzie J.E. Gang­teng Tulku Rin­pocze nocował, wyraziliśmy prośbę i pragnienie by okazał nam wszyst­kim współ­czucie i przyjeż­dżał do Pol­ski regular­nie. W ten spo­sób mamy nadzieję, że wiele osób będzie mogło prak­tykować Dharmę pod kierun­kiem tego nie­zwykle skrom­nego człowieka, będącego jed­nocześnie wiel­kim nauczycielem Dharmy Buddy.

Kan­zen

  • Yeshe Khorlo: